Meer informatie

 • Er is géén apart tijdstip voor het ‘telefonisch spreekuur’.

  U kunt voor vragen die u telefonisch met uw huisarts wilt bespreken, in overleg met de assistente een tijdstip afspreken, waarop u door ons gebeld kunt worden.

 • De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost/doktersdienst. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen samen.
  Openingstijden
  Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartsenpost geopend.
  Afspraken
  Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.
  Adres huisartsenpost 
  Huisartsenpost Hardenberg
  Locatie Röpcke Zweers Ziekenhuis
  Jan Weitkamplaan 4A
  Tel. 0900-3336333

 • Onze huisartsenzorg wordt in teamverband geleverd samen met assistentes; voor zorg bij chronische ziekten en/of psychische problemen staan praktijkverpleegkundigen u bij.
  De praktijkverpleegkundige en huisarts werken in vaste koppels samen.
  Daardoor heeft u zo min mogelijk verschillende zorgverleners en bieden wij continuïteit in zorg.
  Consultatie kan zowel op de praktijk als telefonisch of met digitale media. Zo denken wij als team u optimale huisartsenzorg te kunnen bieden.

 • Heeft u klachten van blaasontsteking of moet uw urine in opdracht van de huisarts nagekeken worden, dan kunt u een potje (ochtend-) urine inleveren bij de assistente.
  De assistente zal naar uw klachten vragen, om de urine goed te kunnen beoordelen.

  Lever uw potje urine, voorzien van naam en geboortedatum, bij voorkeur vóór 10.00 uur in.
  Lukt dit niet dan de urine in de koelkast bewaren.
  Een schoon potje gebruiken of een potje ophalen bij de praktijk.
  Uiteraard kunt u zelf uw klachten, ook van te voren op een briefje schrijven en deze inleveren bij de balie.
  Richtlijnen voor het opvangen van de urine:
  Opvangen van urine:
  Het is belangrijk de volgende aanwijzingen op te volgen.
  Voor het onderzoek is het middelste gedeelte van de urine nodig .

  Dit vangt u als volgt op:
  Plas eerst een beetje in het toilet en vang daarna wat urine op in het potje door dit in de plasstraal te houden. Sluit het potje goed af met een deksel!

  Afleveren van urine:
  Het is het beste als de urine binnen 2 uur na het plassen wordt onderzocht.  Wanneer het niet mogelijk is de urine binnen deze tijd naar de praktijk te brengen, dan kunt u het in de koelkast bewaren. Na 24 uur is de urine niet meer geschikt voor onderzoek. Noteer altijd naam, adres en geboortedatum op het potje.

  Wanneer u denkt koorts te hebben; koorts opnemen en doorgeven aan de  assistente of op het potje noteren!

  Opvangen van urine bij kleine kinderen (clean catch):

  Geef het kind ruim te drinken. Kinderen jonger dan twee jaar plassen dan meestal binnen 20 -30 minuten. Het is het beste om voor het opvangen van de urine de schaamstraak te wassen.
  Laat het kind met ontblote billen liggen of bloot rondlopen en vang middenurine op in een schoon potje. Lukt dit niet, plak dan alsnog een plaszak en controleer iedere 10 minuten of er wat inzit.
  Laat het zakje niet langer dan een uur zitten, want de kans op verontreiniging wordt dan erg groot.

 • Sterilisatie van de man wordt ook in onze huisartsenpraktijk verricht.
  Dokter Bonnes heeft zich hierin bekwaamd en verricht deze ingreep voor patiënten uit Ommen en omgeving.
  Voor meer informatie kunt u de onderstaande link raadplegen

  Vasectomie informatiebrief

 • Huisartsen mogen over bij hen ingeschreven patiënten geen medische verklaringen afgeven, zoals bijvoorbeeld in het geval van annulering van een vakantie. Een huisarts kan wel aan derden informatie verstrekken, maar deze procedure is gebonden aan een aantal strikte voorwaarden. Zo is er van u altijd schriftelijk toestemming nodig. De huisarts geeft in geval van uw toestemming alleen informatie door aan andere medici, bijvoorbeeld aan bedrijfsartsen. Dus niet aan uw baas, verzekeringsmaatschappij etc. Indien u graag wilt dat wij de verstrekte informatie aan u voorleggen, dan moet u dit bij ons kenbaar maken.

  Geen medische verklaring
  De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

  Redenen voor dit standpunt
  De belangrijkste reden voor dit standpunt is dat de KNMG het belangrijk vindt dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling. Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

  Wat kunt u nu nog doen?
  U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst. U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt. U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

 • Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

  Wij maken daarom gebruik van een regionaal netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met collegae huisartsen andere zorgverleners in onze regio: de zorginfrastructuur van het LSP. Via dit netwerk kunnen wij de belangrijkste gegevens uit uw huisartsdossier opvraagbaar laten zijn als u op de huisartsenpost een afspraak hebt voor spoedeisende zorg. Ook kunnen wij zo een overzicht hebben van de medicijnen die u gebruikt. Zo is alle belangrijke informatie over uw gezondheid op zo’n moment snel bij de hand. Ook ‘s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.

  Wij als huisarts en de apotheek mogen uw gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u deze zogenaamde ‘dossierhouder’ hier vooraf eenmalig toestemming voor heeft gegeven. Een zorgverlener mag vervolgens de gegevens alleen opvragen als dat nodig is voor uw behandeling.
  Wilt u toestemming geven? Print dan via onderstaande link het formulier uit en lever dit in bij de huisartsenpraktijk of mail het ingevulde formulier aan ons toe.

  Toestemmingsformulier uitwisselen medische gegevens